ModularRingFactory
edu.jas.arith

Interface ModularRingFactory<C extends RingElem<C> & Modular>

  • Method Detail

   • getIntegerModul

    BigInteger getIntegerModul()
    Return the BigInteger modul for the factory.
    Returns:
    a BigInteger of this.modul.
   • chineseRemainder

    C chineseRemainder(C c,         C ci,         C a)
    Chinese remainder algorithm. Assert c.modul >= a.modul and c.modul * a.modul = this.modul.
    Parameters:
    c - modular.
    ci - inverse of c.modul in ring of a.
    a - other ModLong.
    Returns:
    S, with S mod c.modul == c and S mod a.modul == a.

SCaVis 2.2 © jWork.ORG